بنام خداوند جان وخرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

افغانستان كشوري داراي پيشينه هاي درخشان تاريخي از لحاظ علمي، فرهنگي و هنري ومهد تولد دانشمندان و انديشمندان فراواني بوده است. اما متاسفانه سالها جنگ و ناآرامي سبب شده تا بنیانهای علمی ، فرهنگی و هنری آن به شدت آسیب ببیند.
اكنون با لطف خداوند بزرگ، مدتی است که شرایط پایه گذاری و یا نوسازی زیرساخت های مختلف در جامعه افغانستان تا حدی فراهم شده است و رویکرد دلگرم کننده حرکت جامعه به سمت مراکز آموزشی و تلاش برای دانش آموزی و دانشجویی ، سبب شده که فضای بهتری برای فعالیت های علمی و فرهنگی فراهم گردد.
موسسه فرهنگی و انتشاراتی صبح امید با مشارکت تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان فرهنگی فعالیت های خود را از سال 1382 در افغانستان شروع کرده و مجوز رسمی فعالیت های خود را با شماره 640 از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافت کرده است.

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما